Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoittajat

Deanuleagis sámástit -hankkeen kokonaisbudjetti on 1 009 245 euroa.

Hanketta rahoittavat Interreg Pohjoinen (EAKR), Lapin liitto, Utsjoen kunta, KAMK, SEG sekä Norjan Saamelaiskäräjät.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Utsjoen kunnan rooli hankkeessa on mallintaa ja kehittää kielineuvontatoimintaa ja tiedon jakamista, luoda uusia virtuaalisia kieliareenoita sekä kehittää etäoppimisen tapoja ja keinoja. Hankkeella halutaan vahvistaa myös ei-saamenkielisten taitoja ja osaamista saamen kielessä ja näin vahvistaa koko kieliyhteisön saamen kielen käyttöä. Utsjoen kunta on toteuttanut lukuisia hankkeita ja kunnassa on vahvaa hankeosaamista. Sámi musihkkaakademiija ja Utsjoen Giellagárdi-kielikeskus sijaitsevat samassa Áilegas-keskuksessa Utsjoen kirkonkylällä muodostaen vahvan saamenkielisen toimintaympäristön.

Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva Clever Simulation Entertainment -kehitystiimi toteuttaa hankkeessa teknisesti Vuosterávdnjái-oppimispelin, jonka päätarkoituksena on opettaa pelaajille saamen kieltä, kulttuuria ja perinnetietoa houkuttelevalla tavalla. Tiimi on erittäin innostunut hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista tallettaa Tenonlaakson saamen kieltä, kulttuuriperimää ja paikkatietoutta pelimaailmaan sekä samalla tuottaa uusia työkaluja saamen kielen opetusta varten.

Saamelainen elinkeino- ja konsulttitoimisto (Samisk nærings- og utredningssenter, SEG) tuottaa saamelaiseen konsultaatioon perustuvia palveluita muun muassa hankejohtamisessa, tutkimus- ja suunnittelutyössä sekä prosessinhallinnassa. Yksi SEG:n päävisioista on vahvistaa Saamenmaata innovatiivisilla ratkaisuilla. SEG auttaakin hankkeessa erityisesti innovatiivisten ja rajat ylittävien kielenkäyttöareenoiden kehittämisessä. SEG:n alaisuudessa toimii Taanan saamen kielikeskus “Deanu giellagáddi”, jolla on vahva ja merkittävä rooli saamen kielen elvytystyössä Taanan kunnassa. Kielikeskus on edistänyt erityisesti kielileiritoimintaa ja tarjonnut tukea monikielisyyden tuomiin haasteisiin muun muassa Bluč:n avulla.